Všeobecné obchodné podmienky firmy RATAJ SK s.r.o.

platné pre všetky zmluvy uzavreté od 10.11.2014

I. Rozsah platnosti
1/ Právne dohody a dodávky medzi RATAJ SK, s.r.o. (ďalej „predávajúci“) a kupujúcim sa uskutočňujú výhradne na základe kúpnej zmluvy (rámcovej i jednotlivej) či inej obdobnej zmluvy alebo objednávky týkajúcej sa kúpy tovaru (ďalej „zmluvy“) a riadia sa týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho (ďalej „VOPP“). Akékoľvek odchýlky, zmeny alebo iné jednania sú možné iba v prípadoch, kedy sú predávajúcim písomne e-mailom, faxom alebo poštou (ďalej „písomne e,f,p“) potvrdené.
2/ Predávajúci týmto výslovne odmieta akékoľvek podmienky uvedené v dopyte, objednávke, potvrdení alebo inom dokumente kupujúceho, ktoré sa líšia od týchto VOPP a ktoré neboli písomne e,f,p odsúhlasené predávajúcim. VOPP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy či inej obchodnej zmluvy či potvrdenej (akceptovanej) objednávky predávajúcim, pokiaľ táto zmluva, resp. potvrdená (akceptovaná) objednávka na nich odkazuje.

II. Ponuky
1/ Ponuky a ponúkané ceny sú stanovené na základe platných nákladov v ponukovom dni a sú platné do 60-tich dní od dátumu ponuky a sú odvolateľné. Predávajúci je oprávnený upraviť ceny a termín dodania, pokiaľ do doby uzavretia zmluvy, (resp. dodania tovaru bez uzavretia zmluvy), existujú okolnosti ovplyvňujúce významne kalkuláciu cien. Platí to predovšetkým v prípade zvýšenia daní, prepravného a iných vedľajších poplatkov a v prípade tlačovej chyby v ponuke. Dotazníky predávajúceho musia byť opatrené presnými údajmi, za ich obsah nesie plnú zodpovednosť kupujúci. Pri dodávke na základe ústnej objednávky nepreberá predávajúci zodpovednosť za eventuálne následky ako prepočutie alebo nedorozumenie, ktoré zapríčiní zlú dodávku.
2/ Predávajúcim dodané vzory, návrhy, výkresy zásadne patria predávajúcemu, v prípade neuzatvorenia zmluvy. Ponechanie vzorov, návrhov, výkresov je možné len po písomnom súhlase predávajúceho.
3/ Kupujúci nie je oprávnený poskytnúť tretej osobe akékoľvek informácie týkajúce sa obchodného prípadu (ponuka predávajúceho, výkresová dokumentácia, objednávka alebo zmluva), ktoré získal v priebehu obchodného prípadu s predávajúcim.
4/ Z dôvodov spresnenia informácií k zákazke je predávajúci oprávnený vytvárať audiodokumentáciu, fotodokumentáciu a videodokumentáciu z osobnej a telefonickej komunikácie s kupujúcim, resp. treťou osobou odpovedajúcej zákazky.

III. Zmluvy a objednávky kupujúceho
1/ Uzavretie zmluvy sa riadi občianskym zákonníkom avšak s tým, že prijatie ponuky predávajúceho na uzatvorenie zmluvy zo strany kupujúceho s výhradami či pripomienkami kupujúceho nemá účinky akceptácie návrhu zmluvy, ale považuje sa za nový návrh na uzavretie zmluvy zo strany kupujúceho. Tento nový návrh kupujúceho je predávajúci oprávnený odmietnuť alebo prijať. V prípade, že predávajúci taký nový návrh do 15 dní od jeho obdržania príjme, je zmluva uzavretá ku dňu, kedy kupujúcemu predávajúci písomne potvrdí takýto jeho nový návrh.
2/ Zmluva je medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá na základe týchto VOPP v tom prípade, že kupujúci písomne e,f,p akceptuje návrh zmluvy (vrátane jeho odkazu na použitie VOPP) zaslaný kupujúcemu predávajúcim najneskôr do 15 dní odo dňa obdržania. Pokiaľ kupujúci doručí predávajúcemu akceptáciu návrhu zmluvy až po uplynutí vyššie uvedenej lehoty 15 dní, príde k uzavretiu zmluvy len vtedy, pokiaľ predávajúci do 7 dní od prijatia oneskorenej akceptácie návrhu zmluvy túto oneskorenú akceptáciu návrhu zmluvy písomne odsúhlasí.
3/ Uzavretie zmluvy na základe objednávky kupujúceho vznikne tým, že predávajúci s odkazom na použitie VOPP akceptuje písomne e,f,p v predloženom znení (resp. akceptuje písomne e,f,p s úpravou technických, platobných a dodacích podmienok)takúto objednávku. Ak nepríde zo strany predávajúceho k akceptácii objednávky kupujúceho (a tým i k uzavretiu zmluvy), nie je predávajúci takouto objednávkou viazaný.
4/ Objednávka kupujúceho (písomne e,f,p) musí obsahovať aspoň odkaz na ponuku predávajúceho (pokiaľ bola kupujúcemu predávajúcim zaslaná), špecifikáciu predmetu plnenia, požadované množstvo, ceny a termíny dodania a potvrdený výkres predávajúceho (v prípade, že bol zaslaný kupujúcemu k odsúhlaseniu). Bez vyššie uvedených náležitostí nie je možné považovať objednávku kupujúceho za riadnu (kompletnú) v zmysle týchto VOPP. Prípadné telefonické objednávky kupujúceho musia byť predávajúcim v každom prípade písomne e,f,p bez výnimky potvrdené.
5/ Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy alebo potvrdenej objednávky je príloha týchto „VOPP“. Všetky spory vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknuté, bude predávajúci a kupujúci riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa strany nedohodnú vzájomnou dohodou, nastupuje pre prípad vymáhania splnenia povinností z tejto zmluvy ako miestne príslušný súd prvého stupňa všeobecný súd predávajúceho.

IV. Ceny, platobné podmienky, zmluvné pokuty
1/ Ceny uvedené v kúpnej zmluve alebo potvrdené na objednávke kupujúceho alebo potvrdené v e-mailovej komunikácii sú platné a rozumie sa bez dane z pridanej hodnoty. Dodaný tovar predávajúceho je po vyhotovení faktúry splatné spravidla do 14-tich dní resp. v lehote uvedenej na faktúre. Pri omeškaní platby bude účtovaná kupujúcemu zmluvná pokuta vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a prípadné právne výdaje. Pri omeškaní dodávky bude predávajúcemu účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,1% z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. K omeškaniu dodávky predávajúceho nepríde, ak nesplní kupujúci niektorú z povinností vyplývajúcich pre neho z kúpnej zmluvy, či v dôsledku zásahu vyššej moci.

V. Vyššia moc
1/ Ak bráni jednej zo zmluvných strán v plnení záväzkov zásah vyššej moci, nie je táto strana v omeškaní, avšak len v rozsahu a len po dobu v akom je nemožnosť plnenia úplne bezpochyby zapríčinená zásahom vyššej moci. Vyššou mocou sa pritom rozumejú také prekážky či udalosti, ktoré nastali po vzniku záväzku a to nezávisle na vôli príslušnej zmluvnej strany a ktoré majú mimoriadnu povahu, sú neprekonateľné, nepredvídateľné a objektívne bránia splneniu záväzku (jedná sa napr. o občianske nepokoje, požiar, o vojnový stav, o epidémie, o karanténne opatrenia, o záplavy, o zemetrasenie, o zosuv pôdy, o výbuch, o teroristický čin alebo teroristický útok a tak podobne). Plnenie záväzku sa však nepovažuje za nemožné, pokiaľ ho je možné spraviť za sťažených podmienok či s väčšími nákladmi alebo prípadne až po dohodnutom termíne plnenia.
2/ Pokiaľ prípad vyššej moci nastane, je dotknutá zmluvná strana povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, o začiatku a konci udalosti (prípadu) vyššej moci.
3/ Zodpovednosť povinnej zmluvnej strany nie je nijako vylúčená a termín plnenia sa nepredlžuje, pokiaľ zásah vyššej moci nastal až v dobe, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením jej záväzku podľa zmluvy, alebo prípadne ak povinná zmluvná strana nesplnila svoju povinnosť bez zbytočného odkladu informovať druhú stranu podľa čl. V, odst. 2 týchto VOPP.
4/ Pri vzniku vyššej moci má predávajúci i kupujúci právo dodací termín primerane predĺžiť, pričom v žiadnom prípade zmluvné strany nemôžu v dôsledku toho proti sebe vznášať akékoľvek nároky z nesplnenia zmluvy a z omeškania, čo sa tiež týka i prípadných nárokov na náhradu škody. Tým nie sú dotknuté ďalšie prípadné nároky v súvislosti so vznikom vyššej moci, ktorá obom zmluvným stranám v takomto prípade dáva príslušná právna úprava.

VI. Vlastnícka podmienka a prechodné nebezpečenstvo
1/ Dodaný tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho do doby úplného zaplatenia konečnej faktúry s eventuálnymi úrokmi z omeškania a upomienkových výdajov predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho od okamžiku jeho prevzatia kupujúcim.

VII. Záručné podmienky
1/ Záručná doba
Na dodané zariadenie poskytuje predávajúci záručnú dobu v trvaní 12-tich mesiacov od dátumu dodania tovaru ku kupujúcemu alebo do miesta určenia v prípade, že tovar je odoslaný priamo do miesta určenia.. Dlhšia záručná doba je možná iba za príplatok vo výške 2% za každý jeden mesiac navyše. Táto skutočnosť musí byť uvedená v kúpnej zmluve.
2/ Zodpovednosť a dopravovaný materiál
Ak nebude predávajúcemu písomne predaný vyplnený dotazník (alebo iný písomný dokument) s uvedením plnohodnotných údajov o dopravovanom materiály a požadovaných výkonoch a v prípade, že predávajúci požaduje i vzorku dopravovaného materiálu najneskôr pri podpise zmluvy resp. pri prijatí objednávky kupujúceho, nepreberá predávajúci záruku za prípadné vzniknuté škody na dopravníku a iné škody a odpadajú všetky záručné povinnosti týkajúce sa funkčnosti dopravníka.
Ak bude použitý pre dopravu iný materiál oproti predanej vzorke alebo materiál odlišnej granulometrie, materiál s pretlakom alebo podtlakom vzduchu alebo materiál iných fyzikálnych vlastností, ktoré sú uvedené v zmluve, v dotazníku, alebo v dopyte, nepreberá predávajúci žiadnu záruku na funkčnosť zariadenia. To isté platí pre materiály, ktoré neboli predávajúcim bezosovými špirálovými dopravníkmi doposiaľ dopravované. Táto skutočnosť musí byť uvedená v kúpnej zmluve. Dovolená tolerancia fyzikálnych a chemických vlastností dopravovaného materiálu predaných zákazníkom oproti skutočnosti je +/- 10%.
V prípade, že súčasťou zmluvy je príloha skúšobného protokolu akreditovaného laboratória z predanej vzorky dopravovaného materiálu, sú hodnoty na protokole záväzné pre predávajúceho i kupujúceho.
3/ Zodpovednosť za škody
Predávajúci nezodpovedá za neručí za škody na zariadení a iné škody, ktoré vzniknú neodborným prevádzkovaním zariadenia, neoprávnenými zásahmi do zariadenia bez písomného súhlasu predávajúceho alebo v dôsledku výskytu cudzích predmetov alebo prímesí v dopravovanom materiály. Dovolená výrobná tolerancia rozmerov špirály (vonkajší a vnútorný priemer, stúpanie závitu) a potrubia (priemer) je +/- 10mm, hrúbka špirály +/- 5mm od rozmerov uvedených v kúpnej zmluve resp. v propagačných materiáloch (prospekty, internet a pod.). Zariadenie musí byť používané iba na činnosť, pre ktorú je určené a iba na prepravovaný materiál uvedený v kúpnej zmluve alebo potvrdenej objednávke. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebenie špirály a potrubia od dopravovaného materiálu, na opotrebenia špirály alebo potrubia v prípadoch kedy dopravník pracuje so zaplneným dopravovaným materiálom menším ako 50% alebo naprázdno a na chyby, ktoré vyplynú z chybnej elektrickej inštalácie alebo nesprávne nastavené alebo chýbajúcej prúdovej ochrany elektromotoru. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby vyplývajúce z chybnej funkcie zariadení pred a za dopravníkom (pred hranicou a za hranicou dodávky). Kupujúci je povinný zariadenie ihneď po jeho uvedení do prevádzky svedomitým spôsobom odskúšať. Prípadné chyby je kupujúci povinný behom 7 dní po uvedení do prevádzky resp. behom skúšobnej prevádzky písomne reklamovať, inak je zariadenie považované kupujúcim za schválené.
4/ Náhrady za prípadné finančné škody vzniknuté v dôsledku poruchy zariadenia sú proti predávajúcemu vylúčené, pokiaľ nie sú vyslovene uvedené v kúpnej zmluve a pokiaľ nebude predávajúcemu dokázané zavinenie. Povinnosť náhrady má predávajúci maximálne do čiastky, ktorá bola fakturovaná za dodané zariadenie. Ak kupujúci zakúpi samostatne iba niektoré časti dopravníka (napr. špirálu) alebo dopravník v náhradných dieloch alebo bez povinnej šéfmontáže alebo dá do prevádzky zariadenie bez vedomia a súhlasu predávajúceho, nepreberá predávajúci v žiadnom prípade akúkoľvek záruku za účel použitia, prevádzku, funkčnosť a životnosť dodaných častí dopravníka. Prípadné škody a následné uvedenie zariadenia do prevádzky hradí v plnej výške kupujúci.
5/ Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX)
V prípade, že kupujúci požaduje inštaláciu dopravníka do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX), je povinnosťou kupujúceho (resp. koncového užívateľa) riadne vyplniť a predať predávajúcemu dotazník (originál) o jednotlivých zónach s nebezpečenstvom výbuchu. Dotazník nepodpisuje tretia osoba. V prípade že kupujúci požaduje iba elektroprevodovku v ATEX vyhotovení určenú k pohonu dopravníka, nespĺňa takto zostavený dopravník technické parametre dopravníka určeného do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX) a na dopravník sa pozerá ako na dopravník určený do bežného prostredia.

VIII. Reklamačné podmienky
1/ V prípadoch, kedy kupujúci písomne vyzve predávajúceho k oprave dopravníka a nie sú vopred známe príčiny poruchy, resp. nie je možné určiť, ktorá strana bude hradiť náklady na opravu, uhradí kupujúci pred plánovanou opravou, 100% predpokladanej výšky opravy. Súčasťou reklamácie zaslanej kupujúcim musí byť fotodokumentácia reklamovanej časti dopravníka, resp. poruchy. V prípade že po príjazde predávajúceho, bude preukázaná vina na strane predávajúceho, vystaví predávajúci kupujúcemu dobropis a vráti zaplatenú čiastku kupujúcemu, resp. čiastočné vrátenie v prípadoch, ak sa obe strany na tomto postupe dohodli.
2/ Výkon dopravníka
V prípade, že dodaný dopravník vykazuje po inštalácii u konečného odberateľa malý dopravný výkon (min. o 15% menej), resp. veľký dopravný výkon (min. o 15% viac) proti hodnote uvedenej v kúpnej zmluve, resp. potvrdenej objednávke, upraví predávajúci na jeho náklady hodnotu dopravného výkonu zmluvne dohodnutú v rámci hranice +/- 15%.
3/ Elektroprevodovka (prevodovka+ motor)
Ihneď po spustení dopravníku do prevádzky je povinnosťou konečného užívateľa, resp. kupujúceho zmerať prúd elektromotoru a spraviť kontrolu so štítkovými hodnotami motoru. V prípade že motor vykazuje odber prúdu vyšší ako 10% menovitého príkonu motora je povinnosťou konečného užívateľa, resp. kupujúceho dopravník okamžite odstaviť z prevádzky a ihneď o tejto skutočnosti informovať predávajúceho. V tomto prípade, predávajúci zaistí na svoje náklady nápravu (výmena motoru, resp. elektroprevodovky). V prípade že dôjde k spáleniu motora v dôsledku prehriatia, resp. z dôvodu prevádzky dopravníku pri vyšších odberových prúdoch než 10%, zaistí predávajúci prípadnú výmenu motora, resp. elektroprevodovky za 100% úhradu všetkých nákladov kupujúcim pred vlastnou výmenou.


Alojz Chamraz, konateľ